MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ MASÁŽ

Manuální lymfatická masáž je speciální druh jemné hmatové masážní techniky. Provádí se manuáln? na sucho, bez použití olej?, emulzí a pod. P?sobí p?edevším na povrchové vrstvy k?že a podkoží. Musí respektovat sm?r toku mízy. Každá lymfatická masáž za?íná speciálními masážními hmaty v oblasti krku, protože míza (lymfa) se vlévá do žilního ob?hu, práv? v této oblasti odkud putuje do detoxika?ních orgán?.

Základním principem lymfatické masáže je vyprázdn?ní centrální mízní výpusti v oblasti krku pomocí speciálních masážních hmat? a poté vhán?ní lymfy do p?edem vyprázdn?ných nad?azených mízních uzlin a tím aktivizaci a urychlení toku lymfy v jejím p?irozeném pr?b?hu.

Tok lymfy probíhá od periferie sm?rem k centru. Nepohání jej však žádný t?lesný orgán, jako je tomu nap?. u krevního systému (srdce), ale je ovliv?ován hlavn? aktivitou svalstva. Nedostatek pohybu, ochablost sval? a životní styl zp?sobují poruchy lymfatického systému – zpomalení toku lymfy, zanesení lymfatických uzlin a následnému hromad?ní na periferii.

Indikace (ú?inky):

Zdravotní:

 • detoxikace
 • zvyšování imunity
 • drenáž otok? po operaci
 • prevence otok?
 • prevence t?žkých nohou (odvodn?ní)
 • porucha látkové vým?ny v kloubech: artróza, dna
 • t?hotenství (nesmí být patologické)
 • zlepšení aktivity žilního systému (prevence k?e?ových žil)

Kosmetické:

 • prevence a odstra?ování celulity a celulitidy
 • zpev?ování k?že a podkoží
 • zpomalení procesu stárnutí k?že